Extra

Jak podzielić się wspólnym majątkiem małżeńskim? Radzi adwokat Krzysztof Gągół3 min na czytanie

Jak podzielić się wspólnym majątkiem małżeńskim? Radzi adwokat Krzysztof Gągół 1

Radzi Krzysztof Gągół z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na Starym Mieście.

W poprzednim artykule omówiliśmy problematykę rozwodową. W tym miejscu zaznaczyć należy, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Dodajmy, że taki sam skutek wywołuje ustanowienie rozdzielności przed notariuszem lub przed sądem rodzinnym. Naturalną koleją rzeczy jest w takich sytuacjach przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa.

Co obejmuje majątek wspólny?
Zacznijmy od wskazania, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Majątkiem wspólnym będą zatem przykładowo zakupione przez małżonków nieruchomości, pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej, a nadto dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Poza tym będzie on obejmował środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS.

Od czego zacząć?
Przygotowania do podziału majątku należy rozpocząć od zgromadzenia niezbędnej dokumentacji a także sporządzenia listy składników majątku wspólnego. Do koniecznych dokumentów zaliczyć należy odpis prawomocnego wyroku rozwodowego lub wyroku/umowy notarialnej ustanawiających między małżonkami rozdzielność majątkową, a także odpisy z ksiąg wieczystych, wszelkie umowy, faktury i rachunki dotyczące poszczególnych przedmiotów. Natomiast na liście składników majątku należy również określić przybliżoną wartość każdego z nich, a także określić któremu z małżonków mają przypaść przedmioty z listy.

W jaki sposób dokonać podziału?
Po powyższych przygotowaniach, możemy przystąpić do sformalizowania podziału. W tym zakresie mamy do wyboru kilka możliwości. Ponieważ najczęściej w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, podziału należy dokonać u notariusza lub przed sądem. W tym pierwszym przypadku podział następuje w formie umowy podpisywanej przed notariuszem, stąd ten wariant możemy zrealizować tylko w razie uzgodnienia wszystkich warunków z drugą stroną. W sądzie można dokonać podziału majątku zarówno na zgodny wniosek stron, jak i przede wszystkim w razie sporu co do warunków podziału. Jeśli w skład majątku wspólnego nie będzie wchodziła nieruchomość, podziału możemy dokonać w zwykłej umowie pisemnej.

Jakie są warunki formalne i koszty podziału?
Podział przed notariuszem skutkuje koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej, której wysokość możemy ustalić jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Notariusz poinformuje nas również o dokumentach, które będziemy musieli przedłożyć do umowy. W sądzie mamy możliwość wyboru spośród dwóch wariantów. W razie zgodnego podziału, możemy wystąpić z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i wówczas koszty wyniosą 1/5 opłaty zasadniczej. W sprawach spornych opłata sądowa wynosi co do zasady 1 000 zł. Do tych kwot mogą dojść koszty zastępstwa prawnego w razie skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
RED

Podziel się informacją ...
  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Extra