Styl życia

Jak uwolnić się od kredytu frankowego?3 min na czytanie

Jak uwolnić się od kredytu frankowego?

To spore zmartwienie wielu osób, które kilka lat temu zaciągnęły tańszy kredyt we frankach, a teraz rata wzrosła wielokrotnie. O tym wszystkim opowiada nam Krzysztof Gągół z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na Starym Mieście.

Własne lokum stanowi podstawę funkcjonowania rodziny. Niewielu z nas jednak stać na jego samodzielny zakup, stąd przynajmniej część ceny nabycia finansujemy kredytem hipotecznym w złotówkach lub walucie obcej. Właśnie tą ostatnią opcję, a konkretniej zadłużenie się we frankach szwajcarskich, wybrało wiele Polek i Polaków około 10 lat temu. Problem w tym, że po kilku latach kurs franka mocno wzrósł, powodując lawinowe zwiększenie zobowiązań kredytowych.

Radoxim 5

Od czego zacząć?
Na wstępie przeanalizować treść samej umowy, a także aneksów do niej, harmonogramu spłat oraz ocenić należy czy zawarliśmy umowę kredytu indeksowanego czy denominowanego do franka, gdyż dla każdego z nich należy podjąć nieco inne działania. W dokumentach podpisanych z bankiem znajdziemy wiele tzw. “klauzul niedozwolonych”, tj. zapisów, które nie są wiążące dla kredytobiorcy. Ich wykaz znajdziemy w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reklamacja
Jeśli w zawartej przez nas umowie znajdziemy zapisy niedozwolone, powinniśmy przesłać do banku reklamację na piśmie lub przez e-mail. W jej treści należy opisać sprzeczne z prawem zapisy umowne, a następnie wskazać czy domagamy się unieważnienia umowy czy też tzw. odfrankowienia, a więc uznania kredytu za zawarty w złotówkach. Bank na odpowiedź ma zasadniczo 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

Wyrok TSUE
Odrębnego podkreślenia wymaga przełomowy dla frankowiczów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 03 października 2019 r., w sprawie C – 260/18. Według tego orzeczenia sądy krajowe nie mogą zamieniać przewidzianego w umowie kursu bankowego np. kursem średnim NBP, a nadto to konsument decyduje o tym, czy unieważnienie umowy kredytowej będzie dla niego korzystne, czy preferuje jej odfrankowienie. Warto powołać się na ten wyrok już w reklamacji do banku.

Rzecznik Finansowy
Jeśli nasza reklamacja nie zostanie uznana, możemy wystąpić do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów. We wniosku do tej instytucji należy zwięźle opisać stan sprawy i dotychczasowe postępowanie. Ponadto podlega on opłacie w wysokości 50 zł. W przypadku braku polubownego zakończenia postępowania, Rzecznik sporządza opinię, w której dokonuje oceny prawnej opisanej przez nas sprawy. Opinia ta może być przydatna w późniejszym sporze sądowym z bankiem.

Pozew do sądu
W przypadku, gdy również postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możemy wystąpić przeciwko bankowi z pozwem do sądu. Dużym udogodnieniem będzie tu stała opłata sądowa, która ma charakter ryczałtowy i wynosi 1 000 zł. Istotne jest również i to, że pozew możemy wnieść przed sąd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania, a nie wyłącznie dla siedziby banku.

Pamiętajmy, że sprawy dotyczące kredytów frankowych są niezwykle skomplikowane, stąd należy się dobrze przygotować do batalii z bankiem.
RED

Zobacz inne

Więcej w Styl życia