Extra

Jak uzyskać wpis w księdze wieczystej?3 min na czytanie

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa

Radzi Krzysztof Gągół z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na Starym Mieście. Niemal każdy z nas stanie w obliczu konieczności złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej. Część z nas dokona zakupu nieruchomości, część odziedziczy jakąś nieruchomość, a jeszcze inna część zostanie obdarowana jakąś nieruchomością. W tej sytuacji pojawia się pytanie o to jakie formalności musimy spełnić, aby pomyślnie przejść przez całą procedurę?

Czym są księgi wieczyste?
Księgi wieczyste zawierają informacje dotyczące nieruchomości. Każda księga wieczysta składa się z czterech działów. Dział pierwszy zawiera opis nieruchomości. Dział drugi zawiera informacje o właścicielu nieruchomości lub użytkowniku wieczystym. W dziale trzecim wpisywane są dane o ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością lub roszczeniach, a więc przykładowe informacje o wszczęciu egzekucji komorniczej. Natomiast dział czwarty zawiera wpisy dotyczące hipotek.

Formularz
Przede wszystkim musimy pamiętać, że wnioski o wpis w księdze wieczystej składamy na urzędowych formularzach. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy wniosek wieczystoksięgowy składa w naszym imieniu notariusz, albowiem wówczas jest on zamieszczany w treści aktu notarialnego i wnoszony do sądu drogą elektroniczną. Dodać należy, że wyróżniamy dwa rodzaje formularzy wieczystoksięgowych. Pierwszy o nazwie: “KW-ZAL” używać będziemy w tych sprawach, w których zamierzamy założyć nową księgę wieczystą. W pozostałych sytuacjach wniosek należy złożyć na formularzu: “KW-WPIS”. Wzór wniosku możemy “ściągnąć” ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź uzyskać w sądzie w biurze podawczym do spraw wieczystoksięgowych. Formularz należy odpowiednio wypełnić i czytelnie podpisać.

Dokumenty do wpisu
Do wniosku o wpis w księdze wieczystej musimy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Przykładowo, jeśli chcemy, aby sąd wpisał nas jako dziedziczących nieruchomość po dotychczasowym właścicielu, musi dołączyć odpis postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku lub też wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Musimy pamiętać, że dokumenty stanowiące podstawę wpisu muszą być złożone w oryginale lub odpisie poświadczonym przez wydające je organy. Sąd nie dokona więc wpisu na podstawie kolorowej kserokopii. Spełnienie tego wymogu jest bardzo istotne, albowiem brak dokumentu stanowiącego podstawę wpisu spowoduje oddalenie wniosku bez wzywania o przedłożenie właściwego dokumentu.

Opłata
Kolejnym wymogiem formalnym wniosku o wpis w księdze wieczystej jest wniesienie odpowiedniej opłaty. Wysokość opłat jest zróżnicowana i zależy od rodzaju żądania zawartego we wniosku. Przykładowo, wniosek o założenie księgi wieczystej podlega opłacie w kwocie 100 zł. Wniosek o wpis własności czy też hipoteki 200 zł. Z kolei opłata za wykreślenie wpisu wynosi połowę opłaty za wpis. Pamiętajmy, że brak opłacenia wniosku w chwili jego składania spowoduje jego zwrot. Brak ten jednak możemy uzupełnić w terminie tygodnia od daty doręczenia nam zarządzenia o zwrocie.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Extra