Dzieje sięGłogów

Policja przyjmuje! Kto chętny do służby? W lutym pierwszy termin 2 min na czytanie

Finał WOŚP. Policjanci mają kilka rad dla wolontariuszy

Dolnośląska policja poinformowała właśnie o „rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego”. Przyjmą tyle osób, ile będzie potrzeba w garnizonie dolnośląskim.

Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach  uzbrojonych, podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów  jest się podporządkować; dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Policja oczekuje złożenia takich dokumentów: podania do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o przyjęcie do służby; dokumentu potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy; książeczki wojskowej zawierająca wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy; oświadczenia RODO.

Policja zapewnia, że rekrutację prowadzi w sposób ciągły i dokumenty można składać w dowolnym momencie po wcześniejszym kontakcie, ale jednocześnie określiła terminy przyjęć. Jest ich kilka. Pierwszy już w lutym, a ostatni w grudniu: 27 lutego; 5 maja; 3 lipca; 23 sierpnia; 27 października i 28 grudnia 2023 roku.

Jakich kandydatów policja będzie “preferowała”? Posiadających wykształcenie wyższe lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne; wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie; wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania; z tytułem ratownika albo ratownika medycznego.

Ponadto “preferowani” będą kandydaci i kandydatki posiadający uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych; uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej; prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Więcej można suzyskać wchodząc na stronę policji dolnośląskiej lub w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek policji województwa dolnośląskiego pod numerem telefonu: 47 871 40 44 lub wysyłając e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl.

Policjant rozpoczynający służbę “na start” otrzymuje ponad 4 tys. 200 zł na rękę. Później jest już tylko lepiej.

RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się