Dzieje sięGłogów

Prawie 4 tysiące złotych na rękę. Wstąp do policji2 min na czytanie

Prawie 4 tysiące złotych na rękę. Wstąp do policji

Przypominamy, że od 2 czerwca br. przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą mogą osobiście zgłosić się w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie i złożyć dokumenty do służby. Policja oferuje na starcie 3 tys. 880 zł na rękę, a osobom do 26 roku życia 4 tys. 220 zł.

Już od 2 czerwca br. przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w policji mogą dokumenty złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie w godzinach 8-15. Kandydat musi mieć maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.

Radoxim 5

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Jeżeli spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przesyłanie do odwołania następujących dokumentów pocztą na adres jw.
• pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
• wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
• kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Głogowie – tel.47 8742 292.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się