WidokówkazGłogowa

REGULAMIN KONKURSU WIDOKÓWKA Z GŁOGOWA5 min na czytanie

I. Postanowienia ogólne
Konkurs jest organizowany przez wydawnictwo Quest Media s.c. z siedzibą w Głogowie, al. Wolności 11/2, 67-200 Głogów.

II. Cel konkursu
1. Zainteresowanie głogowian i turystów fotografią oraz historią miasta Głogowa.
2. Promocja głogowskich zabytków i miejsc wartych odwiedzenia ze względu na swoją wartość kulturową lub rekreacyjną.
3. Promocja lokalnych fotografów i pasjonatów fotografii.

III. Warunki konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie zdjęcia, które zostanie umieszczone na drukowanej widokówce naszego miasta i jej wersji cyfrowej. Zdjęcie będzie także stanowiło główny element pocztówki w postaci e-wydania. Kwestie zbycia praw autorskich do zdjęcia i jego wykorzystywania zawarto w postanowieniach końcowych niniejszego regulaminu.

1a. Fanpage dedykowany konkursowi to fanpage „Widokówka z Głogowa”.

Radoxim 5


2. Publikacja fotografii na fanpage’u „Widokówka z Głogowa”   jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody autora fotografii na udział w konkursie i zgodę na późniejsze wykorzystanie fotografii na pocztówce.

3. Minimum 10 zdjęć, które zbiorą najwięcej lajków czytelników portalu MyGlogow.pl, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

4. W drugim etapie konkursu komisja powołana przez organizatora konkursu wybierze spośród wskazanych przez internautów w głosowaniu minimum 5 fotografii, a maksymalnie 10 fotografii, które zostaną wydrukowane na pocztówkach Głogowa w nakładzie minimum 200 sztuk każda.


5. Organizator zastrzega sobie prawo powołania komisji do wyboru zdjęcia spośród wszystkich nadesłanych na konkurs fotografii. Również spośród tych, które nie zdobyły największej ilości lajków w konkursie internetowym. Komisja będzie  brała pod uwagę zdjęcia internautów publikowane na fanpage „Widokówka z Głogowa”.

6. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia Głogowa na wskazany przez organizatora temat konkursu.


7. Zdjęcia nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. 8. Konkurs trwa do 31.08.2020 r.

IV. Warunki dotyczące fotografii
1. Format użytku zdjęcia w oryginale powinien mieć 150mm x 98 mm, format projektu 154 x 102 mm, a optymalna rozdzielczość zdjęcia to 300 dpi.
2. Prace nie mogą zawierać treści naruszających dobrego imienia osób lub podmiotów.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. W drugiej fazie powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartość artystyczna, poziom techniczny, ujęcie tematu.


IV. Warunki dotyczące fotografii
1. Format użytku zdjęcia w oryginale powinien mieć 150mm x 98 mm, format projektu 154 x 102 mm, a optymalna rozdzielczość zdjęcia to 300 dpi.
2. Prace nie mogą zawierać treści naruszających dobrego imienia osób lub podmiotów.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. W drugiej fazie powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartość artystyczna, poziom techniczny, ujęcie tematu.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach www.myglogow.pl oraz www.dglnews.pl, a także na fanpage „Widokówka z Głogowa” oraz MyGlogow.pl
3. Osoba, której praca znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o wygranej drogą elektroniczną.
4. Organizator zapewnia, że zwycięskie zdjęcia pojawią się na widokówkach z Głogowa, które będą za darmo kolportowane przez miejskie instytucje, redakcje mediów lokalnych, hotele, puby, restauracje oraz organizacje pozarządowe.
5. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

VI. Postanowienia końcowe i prawa autorskie
1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
2. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu oraz do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych) lub które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
5. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.


6. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie osoba uczestnicząca w konkursie oświadcza, że:
a) przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że wszystkie osoby widniejące na pracach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
b) udziela organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie pracy przez organizatorów i/lub usługodawcy na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, przesyłanie pracy innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych prac jury w celu ich oceny.
c) w przypadku wygrania w konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jej imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych organizatorów, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką.

d) zwalnia organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie prac. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń o których mowa powyżej zobowiązuje się do uregulowania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

Zobacz inne