Extra

Sprawowanie władzy rodzicielskiej nad swoimi niepełnoletnimi dziećmi3 min na czytanie

Jak podzielić się wspólnym majątkiem małżeńskim? Radzi adwokat Krzysztof Gągół

Radzi Krzysztof Gągół z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na Starym Mieście.

Każdy z rodziców, poza pewnymi wyjątkami, sprawuje władzę rodzicielską nad swoimi niepełnoletnimi dziećmi. Rzadko,0 kiedy zastanawiamy się jednak nad źródłem uprawnienia do wykonywania władzy rodzicielskiej, a jeszcze rzadziej nad tym co dokładnie się kryje pod definicją: “władza rodzicielska”.

Czym jest władza rodzicielska?
Zacząć należy od tego, że przepisy prawne nie zawierają definicji tego pojęcia. Przyjmuje się jednak, że jest to ogół praw i obowiązków rodziców względem dzieci. Związana jest ona więc z prawem i obowiązkiem wychowania dziecka, opieki nad nim i jego majątkiem, a także z reprezentowaniem dziecka. Powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Zakaz kar cielesnych
Odrębnego podkreślenia wymaga, że władza rodzicielska nie uprawnia do stosowania względem dziecka kar cielesnych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy od 2010 roku zawiera jednoznaczny zakaz stosowania tego rodzaju “metod wychowawczych”. Naruszenie tego zakazu może spowodować ingerencję sądu rodzinnego z ograniczeniem, a nawet pozbawieniem władzy rodzicielskiej włącznie. Jednocześnie może rodzić odpowiedzialność karną za znęcanie się nad dzieckiem.

Obowiązki dziecka
Z instytucji władzy rodzicielskiej określone obowiązki wynikają również dla dziecka. Przede wszystkim dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winne jest rodzicom posłuszeństwo. Ponadto w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, dziecko powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

Okres trwania
Władza rodzicielska rodziców względem dziecka powstaje z chwilą jego urodzin i zasadniczo trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Od tej reguły istnieją bowiem wyjątki, które skutkują skróceniem okresu jej trwania. Do takich przypadków zaliczyć należy m.in.: śmierć rodzica, pozbawienie go władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa.

Trudności w sprawowaniu
W razie problemów z wykonywaniem władzy rodzicielskiej z pomocą może przyjść sąd rodzinny. Może on wówczas m.in. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego lub powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy
W przypadku, gdy mający pełną władzę rodzicielską rodzice małoletniego dziecka żyją osobno, sąd rodzinny może przyznać wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając ją drugiemu z rodziców do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka. Dotyczy to zwłaszcza braku porozumienia między rodzicami co do sposobu wykonywania władzy. W razie zaś przemijającej przeszkody w jej sprawowaniu, sąd rodzinny może zawiesić władzę na czas jej trwania. Dopiero trwałe przeszkody lub rażące nadużycia bądź zaniedbania spowodują pozbawienie rodzica przez sąd rodzinny władzy rodzicielskiej.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Extra