Styl życia

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa3 min na czytanie

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa

Jak sobie poradzić w tych trudnych czasach, kiedy wiele firm wiąże budżet ledwo z końcem? Radzi adwokat Krzysztof Gągół z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na Starym Mieście.

W związku z epidemią koronawirusa pogorszyła się nasza sytuacja ekonomiczna. Wiele osób straciło pracę, bądź zamknęło prowadzoną od lat działalność gospodarczą. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być utrata możliwości regulowania swoich zobowiązań. W takich przypadkach sposobem na wyjście z trudnej sytuacji może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kto może skorzystać?
Do złożenia wniosku o upadłość uprawnieni są przede wszystkim konsumenci, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Od 24 marca 2020 r. z możliwości takiej mogą skorzystać również przedsiębiorcy i prezesi zarządu spółek, którzy najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku zostaną wykreśleni z rejestru CEDiG lub KRS.

Warunki ogłoszenia upadłości
Podstawą do złożenia wniosku jest faktyczne bankructwo. Od 24 marca 2020 r. sąd przed ogłoszeniem upadłości nie bada przyczyn niewypłacalności. Oznacza to, że wniosek o upadłość mogą złożyć również osoby, które straciły płynność finansową umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Plan spłaty wierzycieli
Samo ogłoszenie upadłości dłużnika nie spowoduje automatycznego uwolnienia od długów. Po jej ogłoszeniu sąd zbada w jaki sposób stał się on niewypłacalny. Jeżeli doszło do tego bez winy dłużnika, a więc np. z powodu utraty pracy, ciężkiej choroby, sąd ustali plan spłaty wierzycieli na okres od roku do trzech lat. Jeśli okaże się, że dłużnik doprowadził do takiej sytuacji umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, sąd ustali plan spłaty na czas od trzech do siedmiu lat. Natomiast w przypadku, gdy zadłużanie było celowe, umorzenie długów nie będzie możliwe. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, tj. gdy sytuacja osobista dłużnika w sposób oczywisty wskazuje, że jest on na stałe niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, możliwe będzie umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Warunkowe umorzenie zobowiązań
W przypadkach, gdy niezdolność dłużnika do realizacji planu spłaty wierzycieli jest przejściowa, możliwe jest warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Następuje ono na okres pięciu lat, po upływie tego czasu ustalany jest ostateczny plan spłaty.

Postępowanie uproszczone
W przypadkach, w których dłużnik nie ma majątku albo jego majątek nadaje się do szybkiej likwidacji, postępowanie prowadzone jest w formie uproszczonej, co pozwala na jego szybsze zakończenie.

Jakich długów nie obejmuje upadłość?
Upadłością konsumencką nie można zlikwidować każdego rodzaju zadłużenia. Nie obejmuje ona m.in. należności z tytułu alimentów, kar grzywny z wyroków sądów oraz zobowiązań, których upadły celowo nie ujawnił.

Kilka słów o wadach
Po upadłość konsumencką należy sięgać z rozmysłem. Z dniem jej ogłoszenia dłużnik traci władzę nad swoim majątkiem. Jego składniki wchodzą do tzw. masy upadłości, którą zarządza syndyk. Jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, z datą ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstanie rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Styl życia