Dzieje sięGłogów

Zgłoś się po dopłatę do czynszu2 min na czytanie

Nowoczesny budynek komunalny gotowy. Zaglądamy do środka 6

Urząd Miejski w Głogowie informuje, iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dopłatą do czynszu. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Kryteria: przyznany dodatek mieszkaniowy, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25 proc. niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.. Ponadto ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.). Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:wniosek z adnotacją: wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego, oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień:  złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz 14 marca 2020 r. Wnioski  można składać do 31 marca 2021 r.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się