Artykuł Informacyjny

Samorząd województwa przekazał 6 mln zł na ważne inwestycje w dolnośląskich gminach5 min na czytanie

Samorząd województwa przekazał 6 mln zł na ważne inwestycje w dolnośląskich gminach

Dzięki środkom przyznanym w ramach konkursów Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021 oraz na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, lokalne samorządy z regionu przeprowadzą około 130 ważnych inwestycji. Na terenie gmin należących do powiatów głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego zrealizowanych zostanie 6 projektów, na których skorzystają okoliczni mieszkańcy.

Zarząd województwa wręczył przedstawicielom dolnośląskich gmin symboliczne promesy o łącznej wartości niemal 6 mln złotych. Samorządy wsparcie przeznaczą na wyremontowanie i wyposażenie obiektów publicznych (także tych pełniących funkcje rekreacyjne), naprawę systemów melioracji wodnych oraz na istotne zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Inwestycje będą przeprowadzane w najbliższym czasie, aby mieszkańcy mogli korzystać z nowych udogodnień jak najszybciej.

– Każda przekazana przez nas promesa to dofinansowanie projektu ważnego z punktu widzenia lokalnej społeczności. Dzięki tym inwestycjom poprawi się standard życia i podniesie bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Dlatego każdego roku konsekwentnie wspieramy gminy w realizacji tych ważnych zadań – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to dofinansowanie przyznawane z budżetu samorządu województwa gminom o niskich dochodach podatkowych. Można z jego udziałem realizować zadania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego, które należą do zadań własnych danego samorządu lokalnego. W tym roku wnioski o pomoc z budżetu województwa złożyło 99 gmin, z czego do kolejnego etapu zakwalifikowano 97. Wsparcie na łączną kwotę 3 mln zł otrzymało 25 lokalnych samorządów z regionu.

Konkurs funkcjonuje od 2009 roku i od tego czasu samorząd województwa przeznaczył na ten cel już około 60 mln zł.

– Dofinansowane projekty w znacznym stopniu poprawią komfort życia mieszkańców regionu. Wśród zadań jest również m.in. budowa ścieżek rowerowych, oświetlenia drogowego, modernizacja chodników czy przebudowa parkingów. Wszystko to zwiększy bezpieczeństwo na dolnośląskich drogach – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – To ważne i potrzebne inwestycje, dlatego cieszy mnie, że jest tak duże zainteresowanie funduszem ze strony gmin – dodaje.

Odnowa Dolnośląskiej Wsi to konkurs, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz podnoszenie ekonomicznej niezależności tych obszarów. Wpisuje się on w nurt rozwoju wsi oparty na podkreślaniu niepowtarzalnych walorów danej miejscowości, co z pewnością wpłynie w przyszłości na trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnych małych ojczyzn.

– Z tych pieniędzy gminy mogą budować, remontować i wyposażać obiekty publiczne – także te, pełniące funkcje rekreacyjne, np. place zabaw, boiska, ścieżki rowerowe, stadiony czy siłownie. Zależy nam na tym, aby wszystkim mieszkańcom województwa żyło się tutaj wygodnie i bezpiecznie – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno- kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;
  • budowę, przebudowę lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, itp.;
  • zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
  • budowę, przebudowę lub remont urządzeń retencyjno – rozsączających m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne lub zbiorniki retencyjne;
  • remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
  • zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

W ramach tegorocznej edycji konkursu dofinansowanych zostanie 47 projektów na łączną kwotę 1,3 mln zł. Na terenie gmin należących do powiatów głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego z pieniędzy z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi zrealizowana zostanie inwestycja pt. „Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno – sportowych w sołectwie Ostaszów w Gminie Przemków”.

W trzecim konkursie, przeprowadzonym przez samorząd wojewódzki, gminy starały się
o dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Środki z budżetu województwa na te cele otrzymało 57 lokalnych samorządów na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł.

Zadania do realizacji w ramach tego konkursu:

  • wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowów, czyszczenie i naprawę budowli na rowach, naprawę skarp rowów;
  • usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie elementów budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich;
  • naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.

Do gmin z powiatów głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością danego samorządu lokalnego popłynie 5 dotacji celowych o łącznej wartości ponad 110 tys. zł. Ze wsparcia w tym roku skorzystają gminy Gaworzyce, Żukowice, Lubin, Grębocice, Pęcław.

Zobacz inne