Zamknij

Regulamin! Tu dowiesz się wszystkiego o konkursie

11:42, 12.08.2020 Adam Aktualizacja: 09:58, 14.09.2022
Skomentuj

Miss MyGlogow 2022

§1

1.Regulamin Konkursu Miss MyGlogow 2022 (dalej: "Regulamin") określa zasady i sposób organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu Miss MyGlogow 2022 (dalej: "Konkurs") i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Quest Media s.c. a:

- uczestniczką konkursu Miss MyGlogow 2022

- partnerem akcji.

2.Organizatorem Konkursu Miss MyGlogow 2022 jest Quest Media s.c. z siedzibą w Głogowie, al. Wolności 11/2, REGON: 080449278, NIP: 9252084981,

3.Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa powyżej, a Regulaminem, odpowiednie postanowienia danej umowy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

4.Organizator w ramach zawartych umów jest wyłącznym reprezentantem - Miss MyGlogow 2022

§2

1.Organizator jest licencjonowanym podmiotem wyłączenie uprawnionym do organizacji Konkursu, a w tym dysponuje prawami do oznaczania graficznego Konkursu i posługiwania się nazwą "Miss MyGlogow 2022" do celów organizacji Konkursu.

2.Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.

3.Organizator może powierzyć organizację poszczególnych jego etapów lub części innym podmiotom, na warunkach szczegółowo regulowanych w odrębnych umowach.

4.Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy, bądź też zostaną zaproszone do współpracy.

5.Decyzje organizatora są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym Regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

§3

1.Konkurs składa się z etapów, przebiegających według następującej kolejności:

a. casting online - przeprowadza Organizator za pośrednictwem Facebooka. Ogłoszony zostanie konkurs, a w jego komentarzu kandydatki proszone będą o dodanie swojego zdjęcia ze stosownym opisem (podstawy opis powinien zawierać: imię, nazwisko oraz wiek).

Poprzez lajkowanie użytkowników serwisu FB - MyGlogow wybranych zostanie maksymalnie 5 uczestniczek

Minimum 5 uczestniczek zostanie wybranych przez organizatora ze wszystkich, które nadesłały swoje zdjęcie na konkurs. Tym samym minimum 10 kobiet zostanie zaproszonych do kolejnego etapu Konkursu.

b. Finał - podczas jego trwania wykonana zostanie sesja zdjęciowa oraz wydarzenia promocyjno-marketingowe dla sponsorów Konkursu.

Prowadzony on jest na portalu Myglogow.pl poprzez prezentację fotografii uczestniczek wraz z ich przedstawieniem.

W ramach finału wyłania się co najmniej 3 laureatki

- Miss MyGlogow 2022,

- 1 Wicemiss MyGlogow 2022,

- 2 Wicemiss MyGlogow 2022,

Laureatki w związku z uzyskanymi tytułami otrzymują szarfy, a laureatka koronę na własność.

W ramach finału Konkursu  przyznane zostaną nagrody rzeczowe/vouchery o łącznej wartości:

Kolejno:

Miss: wartość 2500 zł

1 Wicemiss: wartość 2000zł

2 Wicemiss: wartość 1500zł

2. Szczegółowe terminy odbywania się poszczególnych etapów Konkursu określone są jako:

- 4-11 września casting na FB: Myglogow.pl

-14-17 września sesje zdjęciowe oraz wydarzenia promocyjno-marketingowe dla sponsorów Konkursu

- 14-26 września głosowanie na finałową "dziesiątkę"

- 28 września ogłoszenie wyników, wręczenie tytułów oraz nagród.

§4

1. Wyłonienie kandydatek do finału podczas castingu Konkursu dokonują czytelnicy/fani serwisu FB: MyGlogow.pl poprzez like`owanie swojej faworytki. 10 dziewczyn z największą liczbą głosów awansuje do finału.

2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu uczestniczki zostaną powiadomione w trakcie castingu lub po zakończeniu drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.

3. Do finału zakwalifikowana może zostać nie mniejsza liczba uczestniczek niż 10.

4. Finał konkursu odbywa się na portalu MyGlogow.pl, a głosowanie przebiega 2-torowo.

- kupon konkursowy w gazecie Głos Głogowa (waga głosu/punkty: 10)

- SMS o wartości 2,46 zł brutto (waga głosu/punkty: 5), można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów

- SMS o wartości 30,75zł brutto (waga głosu/punkty: 60), można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów

§5

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, które odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestniczka Konkursu musi w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyć 18 rok życia,

3. Przed dopuszczeniem do finału uczestniczka umożliwi Organizatorowi wgląd do dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu.

4. Uczestniczki Konkursu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do uczestniczenia w sesjach przygotowawczych, a także do zawarcia odrębnych umów regulujących szczegółowe warunki udziału uczestniczki w Konkursie.

5. Kandydatka zakwalifikowana do finału zobowiązana jest podpisać formularz oraz regulamin. W momencie podpisania formularza i Regulaminu, kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań, który określi Organizator.

6. Szczegółowe terminy odbywania się poszczególnych etapów Konkursu określone zostały wyżej.

7. Uczestniczki zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu konkursu.

8. Uczestniczki współpracują z przedstawicielami Organizatora oraz ze sobą w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu.

9. Uczestniczki przekazują organizatorowi prawo do posługiwania się ich wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu. Wizerunek uczestniczek może zostać wykorzystany do 6 miesięcy po zakończeniu konkursu w celach związanych z konkursem lub/i kampanią reklamową u partnera/partnerów akcji oraz Organizatora. A także na czas nieokreślony, jeżeli chodzi o laureatki konkursu w zakresie promocji kolejnych edycji Miss myGlogow.

10. W Finale biorą udział Uczestniczki wyłonione w etapie poprzedzającym.

11. Każda z Uczestniczek Finału jest zobowiązana do wzięcia udziału w sesji mającej na celu przygotowanie Finalistek do Finału.

12. Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Konkursu, a zwłaszcza Organizatora, fotografa, osób wskazanych przez Organizatora.

13. Udział w każdym z etapów konkursu odbywa się na koszt własny uczestniczki.

§6

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.

2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyn, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestniczek Konkursu ani żadnych innych podmiotów.

3. Od decyzji Organizatora, o którym mowa w §5, nie przysługuje odwołanie.

4. Konkurs może zakończyć się niewyłonieniem laureatki tytułu Miss MyGlogow 2022, a także innych laureatek, o których mowa w §3.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora (2.09.2022).

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator, od których to decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. Uczestniczka zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania w/w zapisów Regulaminu.

(Adam)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%